Ganhadores

GANHADORES

Nome nº sorteado CPF Celular
Cleiton Cortes 8-729835 054.XXX.XXX-02 (61) XXXXX-9965
Daniele Cardoso Stefani 2-729836 422.XXX.XXX-16 (11) XXXXX-8976
Denise Pereira da Rocha 3-729835 027.XXX.XXX-35 (11) XXXX-5772
Diego Acioli 5-729785 098.XXX.XXX-78 (22) XXXXX-1569
Diego Duarte Nascimento 6-729852 132.XXX.XXX-35 (21) XXXXX-3554
Edla Paula Batista de Menezes 10-729800 000.XXX.XXX-93 (85) XXXXX-7370
Helton Carlos Fernandes Gonçalves 7-729840 109.XXX.XXX-40 (21) XXXXX-3344
Miriam Cavalcante Albuquerque 9-729822 037.XXX.XXX-88 (81) XXXXX-3593
Rafaela Marcondes Rosa 1-729826 220.XXX.XXX-43 (19) XXXXX-1981
Ricardo Massatugo Maeda 4-729820 051.XXX.XXX-70 (11) XXXXX-3405
 • Nome:
  Cleiton Cortes
  Nº sorteado:
  8-729835
  CPF/CNPJ:
  054.XXX.XXX-02
  Celular:
  (61) XXXXX-9965
 • Nome:
  Daniele Cardoso Stefani
  Nº sorteado:
  2-729836
  CPF/CNPJ:
  422.XXX.XXX-16
  Celular:
  (11) XXXXX-8976
 • Nome:
  Denise Pereira da Rocha
  Nº sorteado:
  3-729835
  CPF/CNPJ:
  027.XXX.XXX-35
  Celular:
  (11) XXXX-5772
 • Nome:
  Diego Acioli
  Nº sorteado:
  5-729785
  CPF/CNPJ:
  098.XXX.XXX-78
  Celular:
  (22) XXXXX-1569
 • Nome:
  Diego Duarte Nascimento
  Nº sorteado:
  6-729852
  CPF/CNPJ:
  132.XXX.XXX-35
  Celular:
  (21) XXXXX-3554
 • Nome:
  Edla Paula Batista de Menezes
  Nº sorteado:
  10-729800
  CPF/CNPJ:
  000.XXX.XXX-93
  Celular:
  (85) XXXXX-7370
 • Nome:
  Helton Carlos Fernandes Gonçalves
  Nº sorteado:
  7-729840
  CPF/CNPJ:
  109.XXX.XXX-40
  Celular:
  (21) XXXXX-3344
 • Nome:
  Miriam Cavalcante Albuquerque
  Nº sorteado:
  9-729822
  CPF/CNPJ:
  037.XXX.XXX-88
  Celular:
  (81) XXXXX-3593
 • Nome:
  Rafaela Marcondes Rosa
  Nº sorteado:
  1-729826
  CPF/CNPJ:
  220.XXX.XXX-43
  Celular:
  (19) XXXXX-1981
 • Nome:
  Ricardo Massatugo Maeda
  Nº sorteado:
  4-729820
  CPF/CNPJ:
  051.XXX.XXX-70
  Celular:
  (11) XXXXX-3405